تاثیر ورزش بر کاهش افسردگی

از تاثیرات مهم ورزش تنظیم میزان انتقال دهنده های عصبی و تعادل درکارکرد عصبی فرد و کم نمودن ناهنجاری های روانی است.افسردگی بیماری است که به روح و روان آدمی زیان وارد می کندو از مشخصات مهم آن احساس ناامیدی است.فرد افسرده داراي رفتار كند و آهسته است. محققان علوم رفتاري ميگويند كه افسردگي مي تواند فعاليتهاي عادی از جمله، مطالعه ، خواب ،‌ خوراك وشركت در فعاليت هاي خوشايند و سرگرم كننده را تحت تاثيرقرار ذهند.

ادامه خواندن “تاثیر ورزش بر کاهش افسردگی”